• HotDeal
  • 캐쉬백
  • 직구가이드
  • 커뮤니티

크리겟 커뮤니티 > 크리겟 핫딜게시판 오픈 이벤트

조회수 : 14800                                                                   
크리겟 핫딜게시판 2월 6일 Open!크리겟 핫딜게시판이 2월 6일 정식오픈을 앞두고 있습니다.

나 혼자만 알고있기엔 너무 아까운 정보들, 이젠 마음껏 포스팅하세요!


또한 크리겟에서는 매주 3분씩 핫딜왕을 선발해 쿠폰을 발급해 드립니다.

해외직구 정보도 알아가고 쿠폰도 받고♪

오직 크리겟 회원님들에게만 드리는 특별한 혜택! 
1. 첫 핫딜 등록시 배송대행 10% 할인쿠폰 지급!


                                                                  1) 이벤트 기간 : 매월 1일 ~ 매월 말일

                                                                  2) 적용 대상 : 크리겟 회원이라면 누구나!

                                                                  3) 유효기간 : 발급일로부터 30일

                                                                  4) 내용 : 첫 핫딜 등록쿠폰은 익일 오후 1시에 발급됩니다.

                                                                               한달에 한번 참여가 가능합니다. 2. 핫딜왕이 되면 배송대행 1만원권 티켓이 팡팡!


                                                                  1) 이벤트 기간 : 매주 월요일 ~ 매주 일요일

                                                                  2) 적용 대상 : 크리겟 회원이라면 누구나!

                                                                  3) 유효기간 : 발급일로부터 30일

                                                                  4) 내용 : 매주 조회수가 높은 핫딜왕을 3명 추첨합니다.

                                                                               매주 참여 가능합니다.

                                                      > 핫딜등록하러 가기공감